Тема: Юридична відповідальність.

Мета: допомогти учням усвідомити, що од­ним з основних засобів забезпечення пра­вомірної поведінки та боротьби з правопо­рушеннями є юридична відповідальність, коли і як особа відповідає за правопору­шення.

Цільові завдання:

розкрити ознаки та зміст таких понять: «юридична відповідальність», «кримі­нальна відповідальність», «адміністра­тивна відповідальність», «цивільна від­повідальність», «дисциплінарна відпо­відальність», «необхідна оборона», «крайня необхідність»;

• дати уявлення про ознаки, види юри­дичної відповідальності та обставини, що від неї звільняють; сформувати вміння та навички: опису­вати правові ознаки, розрізняти види юридичної відповідальності; порівню­вати поняття за певними критеріями; аналізувати правові ситуації, оцінювати вчинки та поведінку учасників з точки зору їх правомірності; виховувати повагу до норм права, пра­вомірної поведінки; формувати правову свідомість учнів.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• тлумачити поняття «юридична відпові­дальність» та її види; усвідомлювати обставини, що звільня­ють від юридичної відповідальності; навчатися оцінювати вчинки та пове­дінку учасників правовідносин з точки зору їх правомірності; усвідомлювати, чому юридична відпові­дальність є одним із основних засобів забезпечення правомірної поведінки та боротьби з правопорушеннями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: схеми, таблиці, словники, на­вчальні посібники, картки із правовими завданнями

Хід уроку

/Files/images/20.jpgІ. Оргмомент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Робота з поняттями:

Правові поняття: «правомірна поведінка», «злочин», «пасивна пра­вова поведінка», «правосвідомість».

Правовий тренінг

Доберіть визначення, що харак­теризує правомірну поведінку:

1) поведінка людини, що відповідає нор­мам права;

2) поведінка людини, яка добровільно до­тримується правових норм;

3) людина, поведінка якої здійснюється за принципом «моя хата з краю»;

4) поведінка людини, яка базується на страху людини перед юридичною відпо­відальністю, готовності до протиправ­них дій у випадку послаблення нагляду за поведінкою;

5) поведінка людини, яка характеризу­ється тим, що необхідність її здійснен­ня стала внутрішньою потребою лю­дини

Акцентуємо увагу:

1. Яку роль правомірна поведінка відіграє у суспільстві?

2. Як вона впливає на учасників правовід­носин?

Метод «Коло думок»

І. Чи завжди люди діють відповідно до ви­мог закону?

2. Чи стикалися ви протягом тижня з фак­тами порушення певних норм права? Яких саме?

3. Як ми визначаємо поведінку людини, яка порушує існуючі правові норми?

Логічний правовий ланцюжок:

/Files/images/21.jpg

/Files/images/22.jpg

Поміркуємо разом:

1.Учителька спізнилася на урок (дисциплінарнарна)

2. Одна з пасажирок відмовилася сплатити за проїзд, заявивши, що в неї в автобусі витягли з кишені гаманця (адміністративна).

3. Студент третього курсу інституту пози­чив 5 000 гривен, які не повернув у ви­значений термін. (Цивільна).

4. Дідусь, почувши вночі грюкіт у двері, намагався переконати непроханих гос­тей піти. Коли нападники почали вибивати двері, він узяв рушницю і вистрелив. Ранком з'ясувалося, що біля дверей лежить тіло убитого дідусем нападника. (Кримінальна)

Висновок: йдеться про юридичну відпові­дальність та її види.

III. Засвоєння учнями нових знань

Оголошення мети, завдань уроку, очікува­них результатів.

Тема: Юридична відповідальність.

Мета: допомогти учням усвідомити, що од­ним з основних засобів забезпечення пра­вомірної поведінки та боротьби з правопо­рушеннями є юридична відповідальність, коли і як особа відповідає за правопору­шення.

Цільові завдання:

• розкрити ознаки та зміст таких понять: «юридична відповідальність», «кримі­нальна відповідальність», «адміністра­тивна відповідальність», «цивільна від­повідальність», «дисциплінарна відпо­відальність», «необхідна оборона», «крайня необхідність»;

• дати уявлення про ознаки, види юри­дичної відповідальності та обставини, що від неї звільняють; сформувати вміння та навички: опису­вати правові ознаки, розрізняти види юридичної відповідальності; порівню­вати поняття за певними критеріями; аналізувати правові ситуації, оцінювати вчинки та поведінку учасників з точки зору їх правомірності; виховувати повагу до норм права, пра­вомірної поведінки; формувати правову свідомість учнів.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• тлумачити поняття «юридична відпові­дальність» та її види; усвідомлювати обставини, що звільня­ють від юридичної відповідальності; навчатися оцінювати вчинки та пове­дінку учасників правовідносин з точки зору їх правомірності; усвідомлювати, чому юридична відпові­дальність є одним із основних засобів забезпечення правомірної поведінки та боротьби з правопорушеннями.

Робота з глосарієм

Юридична відповідальність — це вид соці­альної відповідальності, суть якого полягає в обов'язку відповідати за порушення норм права й застосуванні державою до правопо­рушника заходів примусу, передбачених за­конодавством.

Поміркуємо разом:

1. Хто може встановлювати юридичну відповідальність?

2. Чи кожна особа може притягатися до юридичної відповідальності?

3. На якій підставі можна притягти особу до юридичної відповідальності?

4. Як реалізовується юридична відповідальність?

/Files/images/23.jpg

Запам’ятай(читає учень):

1. Дисциплінарна відповідальність настає за порушення навчальної, трудової, службової , військової дисципліни.

2. Адміністративна (несплата за проїзд, вживання спиртних напоїв у невстанов-лених місцях, порушення громадського порядку) — настає з 16 років, а з 14 до 16 — відповідають батьки..

3. Цивільно – правова (завдання матеріальної шкоди іншій особі, невиконання або неналежне виконання покладених на особу законом або договором цивільно – правових обов’язків) – настає з 15 років, якщо правопорушник має власні кошти; якщо правопорушник не досяг 15 років або не має коштів, за вчинення правопорушення відповідають батьки.

4.Кримінальна (за скоєння злочину) – настає з 16 років, в особливо тяжких випадках - з 14 років.

Види юридичної відповідальності

/Files/images/24.jpg

Функції юридичної відповідальності:

· каральна (штрафна):

· превентивна ( попередження вчинення нових правопорушень);

· виховна (виховання правопорушників у дусі поваги до права);

· правовідновлювальна (компенсаційна) (відновити порушені протиправною поведінкою суспільні відносини).

Доповнення учителя

Конституційні принципи юридичної відповідальності:

1. закон не має зворотної сили;

2. за одне й те саме правопорушення особа може бути притягнута до юридичної відповідальності;

3. звільнення від відповідальності за відмову давати свідчення щодо себе, членів своєї родини, близьких родичів.

Робота в групах (аналіз правових ситуацій)

1. Серпневої ночі сім'я Пилипенків повер­талася з Криму. Водій, засліплений фа­рами зустрічної машини, повернув з до­роги і врізався в дерево. В автокатастро­фі постраждали його дружина і донька. Водій іншої машини зупинився, але від­мовився через брак часу везти їх до лі­карні, оскільки запізнювався на важливі фінансові переговори. Тоді Пилипенко та його син силоміць відібрали в нього автомашину. Завдяки швидкому потра­плянню постраждалих до лікарні їхні життя було врятовано.

1) Чи вчинили батько і син злочин? Про­коментуйте свою думку.

2) Чи існували інші варіанти врятувати лю­дей у цій ситуації?

3) Як би ви назвали стан батька і сина, що спонукав їх до такого вчинку? (Крайня необхідність)

2. Денис повертався з дня народження од­нокласника досить пізно. Він ніс магні­тофон, прикриваючи його курткою. Біля будинку його наздогнав п'яний хлопець і попросив закурити. Денис відповів, що він не курить. Тоді він почав забирати магнітофон. Хлопець вирвав магнітофон і хотів іти, але Денис помітив палицю, що лежала поруч, схопив її і почав по­грожувати крадієві. Але хлопець посунув на Дениса з ножем. Тоді Денис ударив його палицею. Хлопець упав... За пора­дою батьків Денис викликав «швидку» і міліцію. Виявилося, що хлопець помер від удару головою об землю.

1) Чи скоїв Денис почин?

2) Чи нестиме він за це відповідальність?

3) У якому стані Денис здійснив це право­порушення? (Необхідна оборона)

Норми закону

Необхідна оборона(ст. 36 ККУ) — дії, вчине­ні з метою захисту охоронюваних законом прав чи інтересів особи, яка захищається, а також суспільних інтересів чи інтересів держави від небезпечного посягання шля­хом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої для припинення в даній обстановці посягання, якщо при цьому не допущено перевищення меж необ­хідної оборони.

/Files/images/25.jpg

Крайня необхідність(ст. 39 ККУ) — дії щодо усунення небезпеки, що безпосередньо за­грожує особі чи охоронюваним законом правам людини, суспільним інтересам дер­жави із заподіянням шкоди, якщо цю небез­пеку за даних обставин не можна було усу­нути іншими засобами і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необ­хідності.

/Files/images/26.jpg

Правовий практикум.

Ситуація 1. Жінка украла гаманець у своєї колеги по роботі.

Ситуація 2. Водій автомобіля не надав допомоги у транспортуванні хворої жін­ки до лікарні. Родичі жінки силою віді­брали у нього автомобіль.

/Files/images/27.jpg

Ситуація 3. Неприв'язаний собака поку­сав листоношу.

Ситуація 4. Робітник Г., працюючи слю­сарем на підприємстві, був відсутній на робочому місці протягом 4-х годин без поважної причини.

V Підсумок уроку

Із кримінального кодексу України (ст. 36 - 42)

Із цивільного кодексу України (ст. 1169, ст. 1171)

Із Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 17)

Із Кодексу законів про працю України (ст. 130)

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст підручника.

2. Підібрати факти, які б демонстрували обставини, що включають юридичну відповідальність (з художньої літерату­ри, газет, телебачення, усних розпові­дей).

Кiлькiсть переглядiв: 698